Sản phẩm công nghiệp

Nhôm thanh, nhôm thỏi dạng billet